Algemene voorwaarden

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Welkom op de " www.volvic.be " website

De toegang tot en/of het gebruik van de website www.volvic.be impliceert de automatische en onbeperkte aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

NV Danone Waters Benelux SA (hierna "Danone") behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Danone nodigt de gebruikers uit er regelmatig naar te verwijzen. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Danone en de gebruiker. Elke wijziging of aanvullende inhoud die in deze site wordt opgenomen, is onderworpen aan deze voorwaarden en bepalingen.

 

2. TOEGANG TOT DE SITE

2.1. Met uitzondering van de aansluitingskosten is de toegang tot de inhoud van deze site gratis en is geen voorafgaande inschrijving of abonnement vereist.

2.2. Danone behoudt zich het recht voor om op elk moment deze site geheel of gedeeltelijk te wijzigen, tijdelijk of permanent te onderbreken en/of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker. Danone kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

 

3. EIGENDOM VAN HET TERREIN

Deze site is het exclusieve eigendom van Danone Waters Benelux, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Werkhuizenkaai nr. 160, en die ingeschreven is bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0419.344.658

De site wordt gehost door Diogenius.

 

4. AUTEURSRECHT EN SUI GENERIS-RECHTEN

Alle teksten, commentaren, titels, foto's, geluiden, beelden, gegevens, tekeningen, geanimeerde sequenties met of zonder geluid, video's en illustraties die op deze Danone-site zijn weergegeven, evenals het ontwerp, de vorm, eventuele databanken en bepaalde software die op deze site zijn gebruikt, zijn eigendom van Danone en/of worden onder licentie gebruikt en worden beschermd door de geldende wetten op het auteursrecht, de intellectuele eigendomsrechten en de sui generis-rechten.

Danone geeft uitsluitend toestemming voor het elektronisch kopiëren voor privé-gebruik van het geheel of een gedeelte van de site of van de elementen waaruit deze bestaat, op voorwaarde dat het origineel niet wordt gewijzigd en dat geen gebruik wordt gemaakt dat in strijd is met de geldende wetten en voorschriften.

Danone verleent de gebruiker van haar site, voor de door haar auteursrechtelijk beschermde werken en voor de door een recht sui generis beschermde elementen, een persoonlijk, eenmalig en niet-exclusief recht tot gebruik van de site, dat zij te allen tijde zonder opzegtermijn of vergoeding kan beëindigen.

Het reproduceren, kopiëren, verkopen of gebruiken voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden, alsmede het wijzigen, verspreiden of gebruiken voor commerciële of niet-commerciële doeleinden kan een inbreuk op de wet opleveren, tenzij vooraf schriftelijke toestemming van Danone is verkregen. Het is de gebruiker derhalve verboden dergelijke handelingen te verrichten en met name headers te vervalsen of op enigerlei andere wijze te manipuleren en/of de herkomst van de inhoud via de dienst te verhullen.

 

5. MERKEN

De merken en/of logo's van Volvic, Danone en/of andere bedrijven van de Danone groep die op deze site voorkomen zijn gedeponeerde merken voor de Benelux en/of andere landen en zijn beschermd door het merkenrecht. Elk gebruik van de merken en/of logo's van Danone zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de merkhouder vormt een inbreuk waarvoor de auteur aansprakelijk is.

 

6. GEBRUIK VAN DE SITE EN DE INHOUD ERVAN

Danone staat de gebruiker toe deze site voor persoonlijke doeleinden te raadplegen, op een ad hoc en niet-exclusieve basis. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Danone is de verkoop of het gebruik voor commerciële doeleinden van de op deze site vermelde informatie verboden. Danone kan te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding, een einde maken aan het gebruiksrecht van de gebruiker.

De gebruiker verbindt zich ertoe de informatie op deze site te gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en met de wet. Hij verbindt zich er met name toe op deze site geen illegale handelingen te verrichten die inbreuk kunnen maken op de rechten en belangen van derden en/of die de site kunnen beschadigen, overbelasten, onbruikbaar maken, in diskrediet brengen of onklaar maken.

Evenzo verbindt de gebruiker zich ertoe op deze site geen enkele handeling te verrichten, geen enkele verklaring af te leggen en geen enkele actie te ondernemen die afbreuk zou kunnen doen aan de naam en het imago van Danone of haar producten.

Het is de gebruiker verboden inhoud te verzenden, per e-mail of op enige andere wijze, die illegaal, schadelijk, bedreigend, beledigend, kwellend, lasterlijk, vulgair, obsceen, bedreigend voor de privacy van anderen, hatelijk, racistisch of anderszins verwerpelijk is of op enige wijze schadelijk voor minderjarigen.

 

7. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD VAN DE SITE

Voor zover wettelijk toegestaan stelt Danone de Site "in de huidige staat" ter beschikking.

Danone geeft geen enkele garantie, impliciet of expliciet, betreffende toegang, continuïteit, beschikbaarheid en/of werking van de site en aanverwante diensten.

Danone stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie die zij op deze site publiceert, juist is. Danone kan evenwel de juistheid en/of de volledigheid van deze informatie niet garanderen. Bijgevolg geeft Danone geen enkele garantie, impliciet noch expliciet, betreffende de inhoud van de site.

Danone kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van commerciële of andere aard, die voortvloeit uit het gebruik van de site.

Danone wijst elke verantwoordelijkheid af voor virussen die geïmporteerd kunnen worden bij het downloaden van elementen van deze site of sites waarnaar Danone via hyperlinks of door middel van door Danone verstuurde e-mails verwijst.

 

8. PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD DOOR DANONE

Danone verwijst in dit verband naar het privacybeleid dat beschikbaar is op de website www.volvic.be en dat in overeenstemming is met de vereisten van de Algemene Verordening Gegegevensbescherming.

 

9. COMMUNICATIE PER E-MAIL

De gebruiker stemt ermee in dat Danone hem e-mails toezendt, met name voor reclamedoeleinden, indien de gebruiker zijn instemming door middel van de desbetreffende opt-in heeft bevestigd.

Indien de gebruiker geen e-mail (meer) wenst te ontvangen van Volvic of Danone, kan hij/zij een e-mail sturen naar Danone op het volgende adres: benelux.privacy@danone.com

 

10. HYPERLINKS

Links naar deze site en naar andere sites dienen vooraf door Danone te worden goedgekeurd.

De site kan de gebruiker en derden links naar andere sites of andere internetbronnen bieden. Danone controleert deze sites niet en kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, reclame, producten, diensten of enig ander materiaal of informatie beschikbaar op deze sites van derden.

Danone is niet aansprakelijk voor enige werkelijke of vermeende schade of verlies voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op de inhoud van dergelijke sites van derden of de goederen en diensten die op dergelijke sites van derden beschikbaar zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor en draagt alle risico's verbonden aan het gebruik van een site waartoe toegang wordt verkregen via een hyperlink op deze site, inclusief het vertrouwen op de tijdigheid, bruikbaarheid of volledigheid van dergelijke inhoud.

 

11. DIVERSE BEPALINGEN

Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden geacht worden in strijd te zijn met een wettelijke bepaling of om welke reden dan ook nietig of niet van toepassing te zijn, zullen de betreffende bepalingen niet worden toegepast en blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing.

 

12. TOEPASSELIJK RECHT

Deze voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.

Danone behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen personen die handelen op een wijze die als onwettig of onwettig kan worden beschouwd of die in strijd is met deze voorwaarden.

 

13. CONTACTGEGEVENS

Indien u vragen of opmerkingen heeft betreffende onze algemene voorwaarden, aarzel dan niet om contact op te nemen met Danone Waters Benelux via onze site of via de onderstaande gegevens:

E-mail consumer.benelux@danone.com